Tag Archives: Rachunkowość

Cennik

Cennik Usług Księgowych

 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów – od 100 zł netto
 • prowadzenie pełnej ksiegowości – organizacje pozarządowe, spółki – od 300 zł netto

Ceny za usługi są ustalane indywidualnie z każdym klientem – cennik ma charakter orientacyjny.

1/ Działalność gospodarcza jednoosobowa, spółka cywilna

kwoty netto, należy doliczyć 23% VAT

Księgowanie dokumentów – opłata za usługę zależna od liczby dokumentów miesięcznie

do 10 sztuk    

do 20  sztuk

do 30 sztuk

do 50 sztuk

pow. 50 szt

100 zł

200 zł

300 zł

500 zł

do negocjacji

Obsługa VAT – 200 zł miesięcznie

 

 

2/  Organizacja pozarządowa, spółka z o.o.

kwoty netto, należy doliczyć 23% VAT

Księgowanie dokumentów – opłata za usługę zależna od liczby dokumentów miesięcznie

(tj. łącznie: faktury zakupowe/ sprzedażowe/polecenia księgowania/pozycje kasowe), ponadto cena zawiera księgowanie wyciągów w ilości nieprzekraczającej dwukrotności faktur zakupowych/sprzedażowych

do 20 sztuk    

do 40  sztuk

do 60 sztuk

do 80 sztuk

do 100 sztuk

300 zł

560 zł

780zł

960 zł

1100 zł

 

Inne koszty – przykłady:

Rachunki do umowy zlecenia/dzieło – 35 zł sztuka

Sporządzenie deklaracji PIT11 – 30 zł/ szt

Lista płac – 50 zł/mies za 1 osobę

Obsługa miesięczna  VAT7/ VATR/ VATUE/VAT 9 M – 200 zł/m-c

Niedostarczenie dokumentów do 7 dnia następnego miesiąca, którego dotyczy okres obrachunkowy – opłata dodatkowa!

Tryb express – zaksięgowanie dokumentów poniżej 7 dni – opłata + 50% do rachunku danego miesiąca

 

 SZACUNKOWE DANE DO WYCENY USŁUG – dla organizacji pozarządowych

Ankieta cennik Spinacz biuro księgoweCennik indywidualny dla klienta przygotujemy na podstawie otrzymanych danych z ankiety. W wypadku danych liczbowych wystarczą dane szacunkowe. Formularz ankiety do pobrania.

 

 

 

 

 

 

Księgowość

Księgowość

Zakres usług obejmuje księgowość następującą :

 • • Rejestrowanie zdarzeń w Księdze Handlowej (syntetycznie i analitycznie)
 • • Dekretowanie dokumentów
 • • Prowadzenie rejestru podatku od towarów i usług
 • • Sporządzanie deklaracji podatkowych
 • • Sporządzanie podatkowych dokumentów płatniczych
 • • Sporządzanie sprawozdań GUS
 • • Sporządzanie sprawozdań NBP
 • • Reprezentowanie przed Urzędami w zakresie bieżących spraw
 • • Sporządzenie i aktualizacja Polityki Rachunkowości (w tym plan kont)
 • • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (w tym naliczanie amortyzacji)
 • • Sporządzanie zestawień obrotów i sald
 • • Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego (w tym bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, wprowadzenie do sprawozdania finansowego, zestawienie zmian w kapitale własnym, dodatkowe informacje i objaśnienia)
 • • Wsparcie procesu aplikowania oraz rozliczanie projektów w zakresie finansowym (w tym wnioski i płatności)
 • • Przygotowywanie potwierdzeń sald
 • • Nadzór nad inwentaryzacją
 • • Prowadzenie kalendarza płatności i sprawozdawczości
 • • Weryfikowanie dokumentacji pod kątem rachunkowo-podatkowym (w tym dokumenty wystawione prze klienta)
 • • Przygotowywanie wezwań do zapłaty
 • • Przygotowywanie wniosków o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami i składkami ZUS
 • • Opiniowanie wewnętrznych dokumentów klienta (regulaminy, instrukcje, zarządzenia)

Oferta

Oferta księgowo-rachunkowa

Realizowana przez nasze biuro oferta księgowo-rachunkowa zapewnia kompleksową obsługę księgowo-finansową  podmiotów gospodarczych i organizacji pozarządowych  w szczególności  spółek oraz jednoosobowej działalności gospodarczej, stowarzyszeń, fundacji.

Nasza oferta obejmuje:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • pomoc w zakresie zarządzania finansami,
 • wsparcie procesu planowania i wewnętrznego monitoringu,
 • ewaluację działań.

Szczegółowy katalog usług w zakresie księgowości i zarządzania kadrami jest następujący:

Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze finansowo-księgowej projektów finansowanych/współfinansowanych w ramach krajowych i międzynarodowych programów Unii Europejskiej/ budżetu państwa/  grantodawców instytucjonalnych. Nasza oferta księgowo-rachunkowa obejmuje:

 • pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych,
 • monitoring i organizacja prawidłowości przebiegu prac projektowych,
 • zarządzanie i rozliczanie projektów unijnych w tym:
 • przygotowania dokumentacji finansowej do rozliczenia,
 • analizę dokumentów finansowych w zakresie  kwalifikowalności i zgodności merytorycznej,
 • wyliczania wkładu własnego (jeśli dotyczy),
 • przygotowanie wniosku o płatność wraz z załącznikami,
 • nadzór nad pracą osób zatrudnionych do realizacji projektu,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją projektu.

    Dla każdego klienta przygotowujemy ofertę dostosowaną do jego potrzeb na podstawie informacji zebranych w formularzu ankiety.

Księgowość

Zakres usług w ramach obsługi księgowej obejmuje:

 • Rejestrowanie zdarzeń w Księdze Handlowej (syntetycznie i analitycznie)
 • Dekretowanie dokumentów
 • Prowadzenie rejestru podatku od towarów i usług
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych
 • Sporządzanie podatkowych dokumentów płatniczych
 • Sporządzanie sprawozdań GUS
 • Sporządzanie sprawozdań NBP
 • Reprezentowanie przed Urzędami w zakresie bieżących spraw
 • Sporządzenie i aktualizacja Polityki Rachunkowości (w tym plan kont)
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (w tym naliczanie amortyzacji)
 • Sporządzanie zestawień obrotów i sald
 • Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego (w tym bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, wprowadzenie do sprawozdania finansowego, zestawienie zmian w kapitale własnym, dodatkowe informacje i objaśnienia)
 • Wsparcie procesu aplikowania oraz rozliczanie projektów w zakresie finansowym (w tym wnioski i płatności)
 • Przygotowywanie potwierdzeń sald
 • Nadzór nad inwentaryzacją
 • Prowadzenie kalendarza płatności i sprawozdawczości
 • Weryfikowanie dokumentacji pod kątem rachunkowo-podatkowym (w tym dokumenty wystawione prze klienta)
 • Przygotowywanie wezwań do zapłaty
 • Przygotowywanie wniosków o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami i składkami ZUS
 • Opiniowanie wewnętrznych dokumentów klienta (regulaminy, instrukcje, zarządzenia)

Płace i kadry

Zakres usług w ramach obsługi płac i kadr obejmuje:

 • Sporządzanie list płac do umów o pracę
 • Sporządzanie rachunków do umów cywilnoprawnych
 • Sporządzanie sprawozdań ZUS
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych
 • Prowadzenie imiennych kart wynagrodzeń pracowników (w tym świadczenia)
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy (w tym urlopy, zwolnienia)
 • Sporządzanie podatkowych i ubezpieczeniowych dokumentów płatniczych
 • Sporządzanie zaświadczeń dla pracowników
 • Prowadzenie teczek osobowych (w tym kalendarz badań lekarskich i szkoleń BHP)
 • Sporządzanie umów cywilnoprawnych (w tym aneksy)

Ewaluacja zewnętrzna

Ewaluacja zewnętrzna usług obejmuje:

 • Przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznej działania instytucji/organizacji/placówek
 • Przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznej projektów społecznych
 • Wypracowywanie systemu ewaluacji wewnętrznej
 • Wypracowywanie systemu monitoringu,
 • Opracowywanie narzędzi ewaluacyjnych i monitoringowych
 • Szkolenia dla osób chcących specjalistów/specjalistki z zakresu samoewaluacji,

Nasz Zespół ma doświadczenie zarówno w ewaluacjach projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, z rządowych środków publicznych, jak i niewielkich projektów lokalnych.