Tag Archives: Oferta Księgowa

Oferta

Oferta księgowo-rachunkowa

Realizowana przez nasze biuro oferta księgowo-rachunkowa zapewnia kompleksową obsługę księgowo-finansową  podmiotów gospodarczych i organizacji pozarządowych  w szczególności  spółek oraz jednoosobowej działalności gospodarczej, stowarzyszeń, fundacji.

Nasza oferta obejmuje:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • pomoc w zakresie zarządzania finansami,
 • wsparcie procesu planowania i wewnętrznego monitoringu,
 • ewaluację działań.

Szczegółowy katalog usług w zakresie księgowości i zarządzania kadrami jest następujący:

Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze finansowo-księgowej projektów finansowanych/współfinansowanych w ramach krajowych i międzynarodowych programów Unii Europejskiej/ budżetu państwa/  grantodawców instytucjonalnych. Nasza oferta księgowo-rachunkowa obejmuje:

 • pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych,
 • monitoring i organizacja prawidłowości przebiegu prac projektowych,
 • zarządzanie i rozliczanie projektów unijnych w tym:
 • przygotowania dokumentacji finansowej do rozliczenia,
 • analizę dokumentów finansowych w zakresie  kwalifikowalności i zgodności merytorycznej,
 • wyliczania wkładu własnego (jeśli dotyczy),
 • przygotowanie wniosku o płatność wraz z załącznikami,
 • nadzór nad pracą osób zatrudnionych do realizacji projektu,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją projektu.

    Dla każdego klienta przygotowujemy ofertę dostosowaną do jego potrzeb na podstawie informacji zebranych w formularzu ankiety.

Księgowość

Zakres usług w ramach obsługi księgowej obejmuje:

 • Rejestrowanie zdarzeń w Księdze Handlowej (syntetycznie i analitycznie)
 • Dekretowanie dokumentów
 • Prowadzenie rejestru podatku od towarów i usług
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych
 • Sporządzanie podatkowych dokumentów płatniczych
 • Sporządzanie sprawozdań GUS
 • Sporządzanie sprawozdań NBP
 • Reprezentowanie przed Urzędami w zakresie bieżących spraw
 • Sporządzenie i aktualizacja Polityki Rachunkowości (w tym plan kont)
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (w tym naliczanie amortyzacji)
 • Sporządzanie zestawień obrotów i sald
 • Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego (w tym bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, wprowadzenie do sprawozdania finansowego, zestawienie zmian w kapitale własnym, dodatkowe informacje i objaśnienia)
 • Wsparcie procesu aplikowania oraz rozliczanie projektów w zakresie finansowym (w tym wnioski i płatności)
 • Przygotowywanie potwierdzeń sald
 • Nadzór nad inwentaryzacją
 • Prowadzenie kalendarza płatności i sprawozdawczości
 • Weryfikowanie dokumentacji pod kątem rachunkowo-podatkowym (w tym dokumenty wystawione prze klienta)
 • Przygotowywanie wezwań do zapłaty
 • Przygotowywanie wniosków o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami i składkami ZUS
 • Opiniowanie wewnętrznych dokumentów klienta (regulaminy, instrukcje, zarządzenia)

Płace i kadry

Zakres usług w ramach obsługi płac i kadr obejmuje:

 • Sporządzanie list płac do umów o pracę
 • Sporządzanie rachunków do umów cywilnoprawnych
 • Sporządzanie sprawozdań ZUS
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych
 • Prowadzenie imiennych kart wynagrodzeń pracowników (w tym świadczenia)
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy (w tym urlopy, zwolnienia)
 • Sporządzanie podatkowych i ubezpieczeniowych dokumentów płatniczych
 • Sporządzanie zaświadczeń dla pracowników
 • Prowadzenie teczek osobowych (w tym kalendarz badań lekarskich i szkoleń BHP)
 • Sporządzanie umów cywilnoprawnych (w tym aneksy)

Ewaluacja zewnętrzna

Ewaluacja zewnętrzna usług obejmuje:

 • Przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznej działania instytucji/organizacji/placówek
 • Przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznej projektów społecznych
 • Wypracowywanie systemu ewaluacji wewnętrznej
 • Wypracowywanie systemu monitoringu,
 • Opracowywanie narzędzi ewaluacyjnych i monitoringowych
 • Szkolenia dla osób chcących specjalistów/specjalistki z zakresu samoewaluacji,

Nasz Zespół ma doświadczenie zarówno w ewaluacjach projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, z rządowych środków publicznych, jak i niewielkich projektów lokalnych.