Księgowość

Księgowość

Zakres usług obejmuje księgowość następującą :

 • • Rejestrowanie zdarzeń w Księdze Handlowej (syntetycznie i analitycznie)
 • • Dekretowanie dokumentów
 • • Prowadzenie rejestru podatku od towarów i usług
 • • Sporządzanie deklaracji podatkowych
 • • Sporządzanie podatkowych dokumentów płatniczych
 • • Sporządzanie sprawozdań GUS
 • • Sporządzanie sprawozdań NBP
 • • Reprezentowanie przed Urzędami w zakresie bieżących spraw
 • • Sporządzenie i aktualizacja Polityki Rachunkowości (w tym plan kont)
 • • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (w tym naliczanie amortyzacji)
 • • Sporządzanie zestawień obrotów i sald
 • • Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego (w tym bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, wprowadzenie do sprawozdania finansowego, zestawienie zmian w kapitale własnym, dodatkowe informacje i objaśnienia)
 • • Wsparcie procesu aplikowania oraz rozliczanie projektów w zakresie finansowym (w tym wnioski i płatności)
 • • Przygotowywanie potwierdzeń sald
 • • Nadzór nad inwentaryzacją
 • • Prowadzenie kalendarza płatności i sprawozdawczości
 • • Weryfikowanie dokumentacji pod kątem rachunkowo-podatkowym (w tym dokumenty wystawione prze klienta)
 • • Przygotowywanie wezwań do zapłaty
 • • Przygotowywanie wniosków o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami i składkami ZUS
 • • Opiniowanie wewnętrznych dokumentów klienta (regulaminy, instrukcje, zarządzenia)